MAPA ASTRAL

quinta-feira, 10 de janeiro de 2008

379 OSADI

OSADI OSADI ISHE ISHERI BOSHE KOLOMA TABATI ISHE BELE IGBA LAFIMUNU ADIFAFUN BABA BOKUN BANTI PO RE KI AKUKO EIYELE LEBO OSADI IFA OSUN, IYEMONJA ORUN GUN SAFUJE EIYENSHE EFON OSA FUIYA AIYOIYAARAN ABOSA AFUIYA AIYORI AS FUN MI INSAFUO

MAFEREFUN ORUNMILÁ, OBATALÁ A TI ESHU

REZA DE OSADI, ODU DE IFÁ

Nenhum comentário: